" Religious Priests - Birth & Ordination "
Sl. No. Name of the Priest Birth Ordn.
01 Fr. Julian Sahayadas, S.J. 18.11.66 19.11.2000
02 Fr. Sajeev Painunkal, S.J. 04.01.70 27.11.94
03 Fr. Pierre Jacob, S.J. 12.12.37 11.10.69
04 Fr. Aloysius Carvalho S.J. 19.06.29 19.03.62
05 Fr. Narendra Singh S.J. 12.12.79 30.12.15
06 Fr. N.Jinesh Sebastian S.J. 10.06.82 19.01.17
07 Fr. Saju Geroge, S.J. 04.05.65 12.05.01
08 Fr. Kuruvilla Thottam, S.J. 22.11.35 22.03.69
09 Fr. Patrick Walsh S.J. 30.10.47 12.04.80
10 Fr. Salvator Murmu S.J. 10.09.64 30.11.2000
11 Fr. Johnson Padiyara S.J. 26.01.71 06.01.09
12 Fr. Joseph Toppo S.J. 27.08.67 31.12.05
13 Fr. William Zenith S.J. 26.06.73 28.12.07
14 Fr. Jude S. Sahaya S.J. 20.01.82 26.08.17
15 Fr.Jojo Thuruthayil C.M.I 15.08.77 26.12.06
16 Fr. George Panamthottam C.M.I. 16.07.81 27.12.11
17 Fr. Jose Albert C.M.I 27.07.75 29.12.07
18 Fr.Johnson Kadamthod C.M.I 20.03.84 28.12.13
19 Fr. Mathew V, S.D.B. 23.03.45 22.12.77
20 Fr. James K. S.D.B 03.07.65 22.12.95
21 Fr. Remy D’Sa, SFX 28.01.71 28.04.99
22 Fr. Stanley Cardoz, SFX 02.03.85 17.05.14
23 Fr. Francis colaco, SFX 14.09.70 07.11.00
24 Fr. Biju M. C.M. 17.05.65 30.04.94
25 Fr. Shiriyakuse Ekka. C.M. 26.01.79 11.01.09
26 Fr. Shyamal Kumar Das, CM 08.05.81 05.01.13
27 Fr. Joseph K CM 02.12.48 19.12.75
28 Fr. Joseph K.C CM 06.01.83 28.12.10
29 Fr. Christu Raja J. CMF 01.05.70 29.12.04
30 Fr. Mathew Manaluvila OIC 01.01.76 22.11.05
31 Fr. Dany Mathew OIC 21.04. 90 07.01.17