" St. Joseph's Church, Raghabpur "


Established: 1891

Address : Catholic Church, Raghabpur, P.O. Nepalgunj, Kolkata 700 103.

Phone No. : (033) 2497 4021

Mob : 9051585750    Email: patwalshsj@gmail.com

Catholics : Total - 6848

Sub-Stations: Gostomath, Hogolkuria, Salpukur, Debipur, Balarampur, Chak Rosul Mammud - Kaikhali, Keoradangi, Nursikdarchak.

Rel. Staff : 1. Fr. Patrick Walsh S.J., Superior, Asst. Parish Priest
2. Fr. Salvator Murmu, S.J. - Parish Priest
3. Fr. Joseph Toppo, S.J., Curate
4. Fr. Johnson P., S.J.
5. Fr. Zenith William, S.J.
6. Fr. Sahaya Jude, S.J.
7. Sch. M. P. Raju, S.J.


Religious Institutes: 1. St Anne's Convent, Raghabpur.
2. St. Anne's Convent, Gobrachak.
3. Holy Cross Convent (SCC), Hogalkuria.
4. Holy Cross Convent (HCM), Bakeswar
5. St. Xavier's College, Kolkata - Raghabpur Campus


Schools : 1. St. Paul's High and Higher Secondary School, Raghabpur.
2. St Anne's Free Primary School, Raghabpur.


Lay/ other Associations : Parish Councils, S.V.P, C.L.C, Youth, Altar Servers