9. CARMEL HIGH SCHOOL FOR GIRLS, KEORAPUKUR


Established : 1968

Address
Lalpole, P.O. R.C. Thakurani, Kolkata 700 104.
Ph: : 033-2467 1007. Email: carmelhsgk@gmail.com