" Religious Priests - Birth Ordination And Residence "
Name of the Priest Birth Ordn. Residence.
Fr. Sunny George Kunnel S.J. 11.01.66 15.01.02 Dhyan Ashram, Konchowki, Diamond Harbour Road, P.O. Bishnupur South 24 Parganas Pin- 743 503
Fr. Sajeev Painunkal S.J. 04.01.70 27.11.94 Dhyan Ashram, Konchowki, Diamond Harbour Road, P.O. Bishnupur South 24 Parganas Pin- 743 503
Fr. Jinesh Sebastian S.J. 10.06.1082 19.01.2017 Dhyan Ashram Dhyan Ashram, Konchowki Diamond Harbour Road, P.O. Bishnupur South 24 Parganas Pin- 743 503
Fr. Pierre Jacob S.J 02.12.1937 11.10.1969 Dhyan Ashram Dhyan Ashram, Konchowki Diamond Harbour Road, P.O. Bishnupur South 24 Parganas Pin- 743 503
Fr. I. Vincent Patrick S.J 16.02.1960 14.11.1993 Dhyan Ashram Dhyan Ashram, Konchowki Diamond Harbour Road, P.O. Bishnupur South 24 Parganas Pin- 743 503
Fr. Jothi Irudaya S.J 28.02.1967 28.12.2002 Dhyan Ashram Dhyan Ashram, Konchowki Diamond Harbour Road, P.O. Bishnupur South 24 Parganas Pin- 743 503
Fr. Patrick Walsh S.J. 30.10.47 12.04.80 Raghabpur Catholic Church, Raghabpur P.O. Nepalgunj Kolkata 700 103
Fr. Salvatore Murmu S.J. 10.09.1964 30.11.2000 Raghabpur Catholic Church, Raghabpur P.O. Nepalgunj Kolkata 700 103
Fr. Joseph Toppo S.J. 27.08.1967 31.12.2005 Raghabpur Catholic Church, Raghabpur P.O. Nepalgunj Kolkata 700 103
Fr. Johnson Padiyara S.J 26.01.1971 06.01.2009 Raghabpur Catholic Church, Raghabpur P.O. Nepalgunj Kolkata 700 103
Fr. Anmol Robert Minj S.J 17.04.1984 20.10.2019 Raghabpur Catholic Church, Raghabpur P.O. Nepalgunj Kolkata 700 103
Fr. Saju Geroge S.J 04.05.65 12.05.2001 Kalahrdaya St. Mary’s Residence, Kalahrdaya Bakeswar (Mallickpur) P.O. Nepalgunj Kolkata 700 103
Fr. Kuruvilla Thottam S.J. 22.11.35 22.03.69 Kalahrdaya St. Mary’s Residence, Kalahrdaya Bakeswar (Mallickpur) P.O. Nepalgunj Kolkata 700 103
Pual Shyamal Makhal S.J. 01.10.1974 28.12.2010 Kalahrdaya St. Mary’s Residence, Kalahrdaya Bakeswar (Mallickpur) P.O. Nepalgunj Kolkata 700 103
Fr. Ajay K. Lakra, CM 28.10.1975 23.01.2005 Hogalkuria St. Teresa of Calcutta Catholic Church Vill. Hogalkuria P.O. Dingelpota Kolata – 700 151
Fr. Shriakus Ekka C.M. 26.01.1979 11.01.2009 Canning St. Pauls Catholic Church 2No. Dighirpar P.O. Canning Town South 24 Parganas Pin -743 329
Fr. Subir Sobhapati C.M 18.05.1980 09.06.2010 Canning St. Pauls Catholic Church 2No. Dighirpar P.O. Canning Town South 24 Parganas Pin -743 329
Fr. Sunil Lakra SDB 28.10.1970 28.12.2003 Diamond Harbour Hridaynibas Don Bosco Diamond Harbour P.O. Parulia, DK Nagar South 24 Parganas W. Bengal- 743 368
Fr. Sudhir Barwa SDB 20.04.1984 24.05.2016 Diamond Harbour Hridaynibas Don Bosco Diamond Harbour P.O. Parulia, DK Nagar South 24 Parganas W. Bengal- 743 368
Fr. P. Kuzhipala Sebastian 28.12.1948 20.12.1977 Diamond Harbour Hridaynibas Don Bosco Diamond Harbour P.O. Parulia, DK Nagar South 24 Parganas W. Bengal- 743 368
Fr. M. Shivaji d’Aquino Henriques, SFX 12.09.1958 23.04.1989 Gangarampu Infant Jesus Church, Gangarampur P.O. Dakshin Alipore South 24 Parganas Pin -743 503
Fr. Francis Carvalho, SFX 22.07.1947 16.05.1976 Gangarampur Infant Jesus Church, Gangarampur P.O. Dakshin Alipore South 24 Parganas Pin -743 503
Fr. Mildon D’souza, SFX 12.12.1946 06.05.1984 Gangarampur Fr. Agnel Seminary, Gangarampur P.O. Dakhin Alipore Via Bishnupur South 24 Parganas Pin- 743 503
Fr. Michael Cruz, SFX - - Gangarampur Fr. Agnel Seminary, Gangarampur P.O. Dakhin Alipore Via Bishnupur South 24 Parganas Pin- 743 503
Fr. Sanjit Lakra, CM 25.12.1989 23.01.2019 Hogalkuria St. Teresa of Calcutta Catholic Church Vill. Hogalkuria P.O. Dingelpota Kolata – 700 151
Fr. Telesphor Aind CMF - - Nazat St. Claret Catholic Church Khadipara, Dakhin Akhratala, Nazat Northb24 Prganas W.Bengal 743 442
Fr. Subodh Kishku CMF - - Nazat St. Claret Catholic Church Khadipara, Dakhin Akhratala, Nazat Northb24 Prganas W.Bengal 743 442